artykuł nr 1

Organizacja pracy Sądu w związku z koronawirusem

Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie z dnia 01.06.2020 -

skan zarządzenia Prezesa i Dyrektora A-0212-13/20 z dnia 01.06.2020
wersja dostępna cyfrowo zarządzenia Prezesa i Dyrektora A-0212-13/20 z dnia 01.06.2020

 

Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie z dnia 03.09.2020 -
skan zarządzenia Prezesa i Dyrektora A-0212-16/20 z dnia 03.09.2020
wersja dostępna cyfrowo zarządzenia Prezesa i Dyrektora A-0212-16/20 z dnia 03.09.2020

 

KOMUNIKAT - ograniczenia w obsłudze interesantów:

Organizacja pracy Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie od 1 czerwca 2020r.
w związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce

 

 1. Godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie ustala się od 7.30 do 15.30.
 1. Bezpośrednia obsługa interesantów przez pracowników odbywa się w godzinach:
 • od 7.30 do 14.00 w zakresie funkcjonowania Biur Podawczych;

Wprowadza się ograniczenie liczby interesantów mogących jednorazowo przebywać w Biurach Podawczych do 1 osoby.

Korespondencja przyjęta przez pracowników Biur Podawczych, przed dalszym jej obiegiem, będzie podlegała co najmniej 24-godzinnej kwarantannie.

Korespondencja może być również składana przez interesantów do skrzynki podawczej umieszczonej przy wejściu do budynku Sądu (w przypadku chęci uzyskania potwierdzenia złożenia pisma należy w jego nagłówku wskazać adres poczty elektronicznej; pracownik komórki, do której skierowano korespondencję, wyśle na wskazany adres e-mail informację o przyjęciu pisma).

 • od 7.30 do 14.30 w zakresie funkcjonowania Czytelni Akt;

Akta udostępniane będą stronom wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym lub e-mailowym ich zamówieniu, zawiesza się osobiste zamawianie akt.

Akta będą udostępniane osobom z zasłoniętymi ustami i nosem (maseczka, przyłbica, odzież) i po zdezynfekowaniu przez nich dłoni (lub rękawiczek jednorazowych).

Wprowadza się ograniczenie liczby interesantów mogących jednorazowo przebywać w czytelni akt do 1 osoby.

Wprowadza się ograniczenie czasowe dotyczące zapoznawania się z aktami sprawy przez strony do 40 minut.

 • od 7.30 do 14.00, a w ostatnim dniu roboczym miesiąca do 13.30 w zakresie funkcjonowania Kasy Sądu;

Wprowadza się ograniczenie liczby interesantów mogących jednorazowo przebywać przy okienku Kasy do 1 osoby.

Przerwa techniczna w zakresie funkcjonowania Biur Podawczych, Czytelni Akt, Kasy Sądu w godzinach
od 10.30 do 11.00.

 1. Do odwołania wstrzymuje się bezpośrednią obsługę interesantów przez Prezesa i Wiceprezesa, Dyrektora, Przewodniczących Wydziałów, Kierowników Sekretariatów, Sekcji, Oddziałów (również w sprawach skarg, które winny być składane wyłącznie drogą elektroniczną lub w formie tradycyjnej korespondencji).
 1. Do odwołania wstrzymuje się przyjęcia interesantów przez Biuro Obsługi Interesantów.
 1. Wejście do budynku Sądu będzie możliwe jedynie po wykazaniu powodu wizyty (wezwanie na rozprawę lub posiedzenie jawne, umówiona wizyta z kuratorem czy do Czytelni Akt, złożenie pisma w Biurze Podawczym, uiszczenie opłaty w Kasie Sądu itp.). Przyczynę wizyty należy przedstawić służbie ochrony. Osoby oczekujące na możliwość wejścia do budynku zajmują miejsce przy wejściu głównym, z zachowaniem 2-metrowego odstępu.
 1. Osoba wchodząca do budynku Sądu zobowiązana jest do dokonania dezynfekcji rąk (lub rękawiczek jednorazowych) oraz zakrycia ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo przyłbicy.
 1. Do budynku sądu nie zostanie wpuszczona osoba z widocznymi objawami chorobowymi, sugerującymi chorobę zakaźną.
 1. Strony i ich reprezentanci (również świadkowie i biegli) zobowiązani są do stawienia się do Sądu w dniu wezwania (zawiadomienia) na ściśle określoną w wezwaniu (zawiadomieniu) godzinę, po okazaniu wezwania (zawiadomienia), ewentualnie legitymacji służbowej w wypadku zawodowych reprezentantów lub prokuratorów. Wcześniejsze stawiennictwo (większe niż 10 minut przed wyznaczoną rozprawą czy posiedzeniem jawnym) powodować będzie konieczność oczekiwania przed budynkiem Sądu.
 1. Strony i ich reprezentanci (świadkowie i biegli) mają obowiązek niezwłocznego zawiadomienia, telefonicznie lub e-mailowo, pracowników Sądu o zdiagnozowanej u nich chorobie zakaźnej, jak również fakcie przebywania na kwarantannie lub w izolacji domowej bądź też zamieszkiwania z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji domowej.
 1. Osoby oczekujące na wejście przed wyznaczoną salą sądową winny mieć zasłonięte nos i usta, zachować odległość 2 metrów od innych osób (dotyczy to również miejsc siedzących), zobowiązane są także do nie grupowania się oraz dokonania dodatkowej dezynfekcji rąk (lub rękawiczek jednorazowych) bezpośrednio przy wejściu na salę sądową.
 1. Na sali sądowej mogą przebywać osoby wyłącznie z zasłoniętymi ustami i nosem. Ściągnięcie lub odchylenie przysłony może nastąpić na zarządzenie Przewodniczącego (np. w celu potwierdzenia tożsamości).
 1. Zabrania się przemieszczania osób oczekujących na rozprawę czy posiedzenie jawne po korytarzach sądowych. Poruszanie się takich osób jest dopuszczalne jedynie w strefach bezpośrednio związanych z czynnościami, z powodu których wynikło stawiennictwo.