artykuł nr 1

Regulamin funkcjonowania czytelni akt w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie

 

 1. Czytelnia akt jest wyłącznym miejscem udostępnienia do przeglądania i odsłuchu akt z wszystkich Wydziałów Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie, za wyjątkiem VI Wydziału Ksiąg Wieczystych, osobom do tego upoważnionym (tj. stronom postępowania i ich pełnomocnikom).
 2. Czytelnia akt jest miejscem stale monitorowanym. Nagrania z kamery przechowywane są przez okres 6 miesięcy od dnia wglądu do akt sprawy.
 3. Czytelnia akt znajduje się w Punkcie Obsługi Interesantów (w holu na parterze budynku).
 4. Czytelnia akt czynna jest w poniedziałki w godzinach od 7.30 do 17.30, wtorki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 7.30 do 15.00.
 5. Zamawianie akt do wglądu w czytelni odbywa się osobiście w Punkcie Obsługi Interesantów lub telefonicznie pod nr telefonów  74 6334 100 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00.
 6. Punkt Obsługi Interesantów prowadzi:

a) terminarz czytelni akt,

b) „Kontrolkę akt udostępnionych do wglądu w czytelni akt”, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 1. Osoby zainteresowane wglądem do akt sprawy, przyjmowane są w kolejności zgłoszenia zamówienia na akta.
 2. Przy zamówieniu akt sprawy do wglądu należy podać:

a) sygnaturę akt,

b) w przypadku spraw wielotomowych nr tomu,

c) nazwę wydziału,

d) imię i nazwisko/nazwę firmy/nazwę instytucji (oznaczenie strony postępowania lub pełnomocnika).

 1. Akta można zamówić na dzień, w którym składane jest zamówienie lub na inny dzień.
 2. Jeżeli akta zamawiane są na dzień, w którym składane jest zamówienie, interesant informowany jest o godzinie, w której zostaną one udostępnione.
 3. Jeżeli wgląd do akt ma nastąpić innego dnia, zamawiający ustala termin i godzinę z pracownikiem Punktu Obsługi Interesantów.
 4. Interesant może zamówić do wglądu więcej niż jedne akta, jednak przeglądane są one pojedynczo.

 

 1. Po zamówieniu akt przez interesanta, pracownik Punktu Obsługi Interesantów ustala telefonicznie z Kierownikiem Sekretariatu:

a) czy dana osoba jest upoważniona do przeglądania akt,

b) gdzie znajdują się akta i czy mogą one być udostępnione do przeglądania we wskazanym terminie.

 1. O udostępnieniu akt sądowych innym osobom niemającym uprawnień procesowych decyduje Przewodniczący Wydziału, z którego akta pochodzą.
 2. Akta przekazywane z Wydziałów do czytelni akt muszą być zszyte lub połączone inną techniką w sposób trwały, a karty w nich ponumerowane.
 3. Pracownik Punktu Obsługi Interesantów obsługujący czytelnię akt przyjmuje wnioski o sporządzenie kserokopii dokumentów z akt sądowych w sprawach aktualnie przeglądanych. Wnioski te przekazywane są do Wydziału. Wydział przekazuje sporządzone kserokopie celem ich wydania w Punkcie Obsługi Interesantów lub wysyła pocztą, jeżeli taki sposób wydania dokumentów zastrzegł w swoim wniosku interesant.
 4. Przed skorzystaniem z czytelni akt, interesant zobowiązany jest:

a) okazać pracownikowi Punktu Obsługi Interesantów dokument potwierdzający jego tożsamość, zawierający zdjęcie,

b) pozostawić odzież wierzchnią w miejscu wskazanym przez pracownika Punktu Obsługi Interesantów.

 1. Na terenie czytelni akt zabronione jest:

a) korzystanie z telefonów komórkowych,

b) spożywanie posiłków i napojów,

c) zmienianie stanu akt (dokładanie, usuwanie i niszczenie dokumentów).

 1. Osoby korzystające z czytelni akt mają obowiązek:

a) poszanowania udostępnionych akt,

b) zgłaszania wszelkich uszkodzeń akt pracownikowi Punktu Obsługi Interesanta,

c) zachowania ciszy i niezakłócania pracy innych osób,

d) złożenia podpisu w „Kontrolce akt udostępnionych do wglądu w czytelni akt”, potwierdzającego udostępnienie akt do wglądu w danym dniu i godzinie,

e) stosowania się do niniejszego regulaminu oraz zaleceń i uwag osoby obsługującej czytelnię akt.

 1. Kierownicy Sekretariatów wyznaczają osobę/osoby odpowiedzialną/ odpowiedzialne za transport akt pomiędzy Wydziałami a czytelnią akt.