artykuł nr 1

Ochrona danych osobowych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – treść dokumentu

 

Klauzula informacyjna dla ławników - treść dokumentu

Klauzula informacyjna ogólna - treść dokumentu

Klauzula informacyjna dla uczestników postępowań sądowych - treść dokumentu

Klauzula informacyjna dla sędziów, asesorów, referendarzy, kuratorów - treść dokumentu

Klauzula informacyjna dla sędziego wnioskującego o przyznanie pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych - treść dokumentu

Klauzula informacyjna dla osób wskazanych we wniosku sędziego wnioskującego o przyznanie pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych - treść dokumentu

Klauzula informacyjna dla pracowników sądu - treść dokumentu

Klauzula informacyjna dla pracowników sądu wykonujących połączenia telefoniczne do centrum pomocy systemów informatycznych - treść dokumentu

Klauzula informacyjna dla osób wykonujących połączenia telefoniczne do sądu - treść dokumentu

Klauzula informacyjna dla osób składających wnioski o udostępnienie informacji publicznej - treść dokumentu

Klauzula informacyjna dla osób składających skargi i wnioski - treść dokumentu

Klauzula informacyjna dla osób składających petycje - treść dokumentu

Klauzula informacyjna dla notariuszy, aplikantów i zastępców notarialnych - treść dokumentu

Klauzula informacyjna dla komorników i asesorów komorniczych - treść dokumentu

Klauzula informacyjna dla kandydata na pracownika - treść dokumentu

Klauzula informacyjna dla pracowników wnioskujących o przyznanie świadczeń z ZFŚS, ZKZP - treść dokumentu

Klauzula informacyjna - zamówienia i konkursy (postępowanie poniżej 30.000 Euro - strony umów - osoby fizyczne)treść dokumentu

Klauzula informacyjna o monitoringu wizyjnym funkcjonującym w sądzie - treść dokumentu

 

Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem:

- e-mail: administracyjny@dzierzoniow.sr.gov.pl

- lub korespondencyjnym: Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie, ul. Świdnicka 51, 58-200 Dzierżoniów