artykuł nr 1

Tryb działania, przyjmowania i załatwiania spraw

Tryb działania Sądu Rejonowego określony jest w przepisach: 
Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych, Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej, natomiast tryb postępowania Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie, jako Sądu rozpoznającego daną sprawę, regulują przepisy proceduralne właściwe dla poszczególnych rodzajów spraw wpływających do sądu (np. Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks postępowania karnego). Pisma wszczynające postępowanie i dalsze przyjmowane są na biurze podawczym z oznaczeniem daty wpływu, a następnie kierowane są do właściwych Wydziałów i rejestrowane.


Przewodniczący Wydziału dokonuje wstępnej kontroli formalnej pism, po czym dokonuje przydziału sprawy. Dalsze postępowanie prowadzi skład sędziowski w oparciu o właściwe przepisy procedury, które określają także dopuszczalność środków odwoławczych i innych środków zaskarżenia orzeczeń zapadłych w sprawie. Sprawy zakończone prawomocnie Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie archiwizuje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 roku w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia oraz Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lipca 1995 roku w sprawie kwalifikowania do materiałów archiwalnych lub do dokumentacji niearchiwalnej akt i ksiąg, kolegiów do spraw wykroczeń z lat 1981-1989, okresów ich przechowywania oraz warunków niszczenia lub przekazywania archiwom państwowym.


Informacja w zakresie wyznaczonych dni przyjmowania interesantów przez Prezesa oraz Przewodniczących Wydziałów znajduje się w zakładce: Informacje - Godziny urzędowania i godziny przyjmowania interesantów.