artykuł nr 1

Pomoc pokrzywdzonym przemocą w rodzinie

 

Poniżej link na stronę internetową Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - informacje dot. instytucji wspierających przeciwdziałanie przemocy w rodzinie:

  • Baza teleadresowa podmiotów realizujących programy korekcyjno - edukacyjne w 2019r.

  • Baza teleadresowa podmiotów realizujących programy psychologiczno - terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie w 2019r.

https://www.duw.pl/pl/urzad/przeciwdzialanie-przemo/9489,Wojewodzki-Koordynator-Realizacji-Krajowego-Programu-Przeciwdzialania-Przemocy-w.html

 

Aktualne bazy danych podmiotów wymienionych w punkcie 2.1.3 Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:

 

Ośrodki Pomocy Społecznej - obsługujące zespoły interdyscyplinarne - dostępny cyfrowo wykaz Ośrodków Pomocy Społecznej województwa dolnośląskiego

 

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - Dolny Śląsk 2014r. - dostępny cyfrowo wykaz - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - Dolny Śląsk 2014r.

 

W związku z realizacją Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, w tym w szczególności działania 4.2.4 (Podejmowanie działań zmierzających do nawiązania i wzmocnienia współpracy pomiędzy służbami realizującymi zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w każdym województwie, poprzez utworzenie i aktualizację bazy danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie poszczególnych służb na poziomie województwa oraz umieszczenie jej na stronach internetowych instytucji wojewódzkich i okręgowych), w załączeniu przedstawiamy Państwu Bazę danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa (aktualizacja na dzień 17.06.2016r.) - dostępna cyfrowo baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie realizując zapisy Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 oraz Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021 przekazuje zaktualizowaną bazę teleadresową podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego - dostępna cyfrowo baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego