artykuł nr 1

Portal Orzeczeń

Opublikowane orzeczenia dostępne są w Internetowym Portalu Orzeczeń pod adresem:

http://orzeczenia.dzierzoniow.sr.gov.pl

 

Publikacji w Portalu Orzeczeń podlegają prawomocne orzeczenia z uzasadnieniami wydawane w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie, z wyjątkiem orzeczeń wydanych w sprawach dotyczących:

a) spraw małżeńskich, za wyjątkiem spraw dotyczących małżeńskich ustrojów majątkowych;

b) postępowania w sprawach rodzinnych oraz w sprawach opiekuńczych, w tym w sprawach ze stosunku między rodzicami a dziećmi, sprawach z zakresu opieki i kurateli, o przysposobienie, o odebranie osoby, za wyjątkiem spraw alimentacyjnych;

c) postępowania prowadzonego w oparciu o ustawę z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 );

d) sprawach, w których posiedzenie odbywa się w całości lub w części przy drzwiach zamkniętych oraz sprawach rozpoznawanych z wyłączeniem jawności;

e) postępowania w sprawach nieletnich;

f) postępowania, w którym orzeczono środki związane z poddaniem sprawcy próbie, określone w art. 72 § 1 pkt 6, 6a, 7a i 7b ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) - zwanej dalej „Kodeksem karnym”;

g) przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, za wyjątkiem art. 155, 156, 157, 158 - 160, 162 Kodeksu karnego;

h) przestępstw przeciwko wolności, za wyjątkiem art. 189 § 1 i 2, 190, 190a § 1 i 2 i 191 Kodeksu karnego;

i) wydania wyroku łącznego;

j) przestępstw przeciwko wolności sumienia i wyznania;

k) przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;

l) przestępstw przeciwko rodzinie i opiece, za wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 Kodeksu karnego;

m) spraw, w których orzeczono środki zabezpieczające oraz w każdym przypadku, gdy postępowanie zostanie umorzone z powodu niepoczytalności sprawcy;

n) przestępstwa uregulowanego w art. 255a Kodeksu karnego;

o) postępowania wykonawczego w sprawach karnych;

p) zastosowania prawa łaski;

q) postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r., poz. 124 ze zm.);

r) postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 ze zm.);

s) postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. z 2011r., Nr 231, poz. 1375 ze zm. );

t) postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 7 stycznia 1993r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78 ze zm.);

u) postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 1 lipca 2005r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 ze zm.);

v) postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty ( Dz. U. z 2011r., Nr 277, poz. 1634 ze zm. );

w) postępowaniu dotyczącym naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu prowadzonym na podstawie art. 18 3d ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zm.);

x) spraw w przedmiocie tajemnicy bankowej;

y) orzeczeń uzupełniających i dotyczących kwestii incydentalnych, np. w przedmiocie zawieszenia postępowania, kosztów postępowania sądowego, dowodów rzeczowych, zaliczenia tymczasowego aresztowania na poczet kary, zastosowania środków zapobiegawczych i innych środków przymusu, ustanowienia adwokata lub radcy prawnego z urzędu.

W Portalu Orzeczeń będą publikowane także orzeczenia, gdy sędzia referent uzna za celowe opublikowanie orzeczenia należącego do powyższych kategorii ze względu na doniosły problem prawny albo zagadnienie wywołujące zainteresowanie społeczne.