Deklaracja Dostępności

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Sądu.

Data publikacji strony internetowej: 2020-03-31 
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-31

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików ( dołączanych do artykułów ) zapisanych najczęściej w formacie PDF nie jest dostępna cyfrowo. Wyłączeniu podlegają dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, prezentacje oraz arkusze kalkulacyjne, opublikowane przed 23 września 2018r., których zawartość nie jest niezbędna do realizacji bieżących zadań Sądu oraz odnośniki do dokumentów w postaci plików pdf, których nie wytworzył Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Ziembicki, tomasz.ziembicki@dzierzoniow.sr.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 74 6334106. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład z wykorzystaniem technik OCR (optyczne rozpoznawanie znaków). Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność wejścia

Do budynku prowadzi jedno, pozbawione barier architektonicznych (wysokie krawężniki, schody itp.) wejście główne znajdujące się od ul. Świdnickiej. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy sądu.

Dostępność parkingu

Sąd posiada parking ogólnodostępny znajdujący po lewej stronie patrząc w kierunku Sądu od
ul. Świdnickiej. W odległości ok. 20 metrów od drzwi wejściowych do budynku znajdują się 2 miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność toalety

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dostępność strefy obsługi interesanta

Biuro Obsługi Interesanta, Czytelnia Akt, Biuro Podawcze Sądu, Biuro Podawcze Ksiąg Wieczystych, pokoje spotkań z kuratorami a także z mediatorem znajdują się w holu budynku. Drzwi do budynku Sądu otwierają się automatycznie na zasadzie działania fotokomórki.

Dostępność wyższych kondygnacji

Sale rozpraw znajdują się na I i II piętrze budynku. Na wyższe niż parter kondygnacje (I – V piętro) można się dostać za pomocą windy osobowej.

Pracownicy udzielający pomocy osobom niepełnosprawnym

Osobami oddelegowanymi do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym na terenie Sądu są pracownicy Biura Obsługi Interesantów.

Obsługa osób słabosłyszących

Realizując obowiązek wynikający z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie umożliwia bezpłatne korzystanie z usługi tłumacza języka migowego online, po uruchomieniu wideopołączenia przez pracownika Biura Obsługi Interesantów.

Nasz serwis BIP został zaprojektowany zgodnie ze standardem WCAG 2.1 tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

  • HTML5
  • WCAG 2.1 (minimum AA)

Serwis spełnia wszelkie normy Europejskie zawarte w dokumentach:

Unii Europejskiej:

  • Deklaracja Ministrów z 11 czerwca 2006 r.
  • Inicjatywa i2010
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r.

ONZ: Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki. jak i wyłącznie samej klawiatury (przy użyciu klawiszy Tab , Shift + Tab , Enter i strzałek kierunkowych)

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

  • Zmiana wielkości czcionki,
  • Zmiana odstępów w tekście (między znakami, słowami, liniami),
  • Zmiana kontrastu.

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.

Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.

W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

certyfikat dostępności Jednostka Bez Barier

Certyfikat przyznany w następstwie przeprowadzonego audytu *) potwierdza wysoki stopień dostępności cyfrowej serwisu BIP dla osób niepełnosprawnych: niedowidzących oraz niewidomych i ociemniałych, a także osób z innymi typami niepełnosprawności (ruchowymi, słuchowymi, poznawczymi).


*) Niniejszy Certyfikat „Jednostka Bez Barier” potwierdza zgodność aplikacji (systemu strony BIP) z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a także ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie minimum AA). Nie informuje o poziomie dostępności wszystkich treści publikowanych przez: Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie.