główna zawartość
artykuł nr 1

 • Wniosek o wpis w księdze wieczystej:
  - własności,
  - użytkowania wieczystego
  - lub ograniczonego prawa rzeczowego,
  200 zł chyba że
  przepis szczególny
  stanowi inaczej
 • Jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie
  pobiera się część
  opłaty stałej
  proporcjonalną do
  wysokości udziału
  nie mniej jednak
  niż 100 zł.
 • Od wniosku o wpis w księdze wieczystej
  - własności,
  - użytkowania wieczystego
  - lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
  na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności.
  pobiera się jedną
  opłatę stałą
  w wysokości 150 zł
  niezależnie od liczby
  udziałów w tych
  prawach
 • Wniosek o wpis:
  - własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami;
  - własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha;
  - praw osobistych i roszczeń;
  - zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych.
  150 zł
 • Wniosek o:
  - założenie księgi wieczystej;
  - połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości;
  - odłączenie nieruchomości lub jej części;
  - sprostowanie działu I-O;
  - wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym;
  - dokonanie innych wpisów,
  60 zł
 • Jeżeli założenie księgi wieczystej następuje w związku z odłączeniem nieruchomości lub jej części z istniejącej księgi wieczystej
  pobiera się tylko
  jedną opłatę stałą
  - 60 zł
 • Wniosek o wykreślenie wpisu
  pobiera się połowę
  opłaty należnej od
  wniosku o wpis.
 • Wniosek o złożenie do zbioru dokumentów.
  pobiera się opłatę
  stałą, przewidzianą
  dla wniosku o wpis
  do księgi wieczystej