główna zawartość
artykuł nr 1

SĄD OKRĘGOWY:

·   O rozwód
600 zł

·   O separację
600 zł

·   O separację na zgodne żądanie małżonków
100 zł

·   O ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa
200zł

·   O unieważnienie małżeństwa
200 zł

·  O zniesienie separacji
100zł

·   O ubezwłasnowolnienie
40 zł

SĄD REJONOWY:

·   zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa
200zł

·  O rozwiązanie przysposobienia
200zł

·   unieważnienie uznania dziecka
200 zł

·   o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej
200 zł

·   obniżenie alimentów
o uchylenie obowiązku alimentacyjnego

5% wartości
przedmiotu sporu -
nie mniej niż 30 zł

·   przysposobienie
nie pobiera się opłat
sądowych

·   o zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego
100zł

·   Zmianę wyroku orzekającego rozwód lub separację w części dotyczącej władzy rodzicielskiej
100 zł

·   Zezwolenie na udzielenie pełnomocnictwa do oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński
100 zł

·   zwolnienie od obowiązku złożenia lub przedstawienia urzędowi stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa
100 zł

·   zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem wspólnym małżonków
40 zł

·   rozstrzygnięcie o istotnych sprawach rodziny
40 zł

·   pozbawienie jednego z małżonków samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym
40 zł

·   nakazanie wypłaty wynagrodzenia za pracę lub innych świadczeń do rąk drugiego małżonka
40 zł

·   wyłączenie odpowiedzialności małżonka za zobowiązania zaciągnięte przez drugiego małżonka w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny
40 zł

·   przyznanie władzy rodzicielskiej
40 zł

·   powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej
40 zł

·   ograniczenie władzy rodzicielskiej
40 zł

·   Zawieszenie władzy rodzicielskiej
40 zł

·   Pozbawienie władzy rodzicielskiej
40 zł

·   przywrócenie władzy rodzicielskiej
40 zł

·   zakazanie osobistej styczności z dzieckiem
40 zł

·   rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka
40 zł

·   zezwolenie na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka
40 zł

·   uregulowanie kontaktów z małoletnim
40 zł

·   ustanowienie kuratora dla małoletniego
40 zł

 

 W postępowaniu w sprawach nieletnich regulowanym przepisami ustawy z dnia 26 paĄdziernika 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (jedn . tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 11 póz. 109 ze zmianami)

Sąd obciąża rodziców nieletniego lub inne osoby zobowiązane do jego alimentacji albo nieletniego kosztami postępowania ( z wyłączeniem kosztów postępowania mediacyjnego) w formie należności zryczałtowanej, zwrotu wydatków i opłat kancelaryjnych. Nie pobiera się opłat sądowych od:
- wniosku,
- zażalenia,
- apelacji
Nieletniego w w postępowaniu w sprawach nieletnich

 

 

ZWOLNIONE OD KOSZTÓW I OPŁAT:

·   ustalenie ojcostwa lub macierzyństwa i roszczenia z tym związane
strona dochodząca
tych roszczeń nie
ma obowiązku
uiszczania kosztów
sądowych

·   Alimenty oraz o o podwyższenie alimentów
strona dochodząca
tych roszczeń nie
ma obowiązku
uiszczania kosztów
sądowych

·   O obniżenie alimentów
strona pozwana
nie ma obowiązku
uiszczania kosztów
sądowych

·   ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz U. Nr 111 póz. 535 ze
·   Z ustawy z dnia 26 paĄdziernika 1995 r. o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U . Nr 138 póz . 682 ze zmianami)
Postępowanie wolne
od kosztów
sądowych

 

·   Przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka,
- o nadanie dziecku nazwiska,
- o przysposobienie dziecka,
- o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką
bez opłat

- ustanowienie opieki nad małoletnim,

- ustanowienie opieki nad osobą dorosłą,

- ustanowienie kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej.

  • o umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka
    Postępowanie wolne
    od kosztów
    sądowych

ZAŻALENIA I APELACJE:

·   Zażalenie na postanowienie w przedmiocie:
- oddalenia wniosku o wyłączenie sędziego, ławnika;
- skazania na grzywnę strony, świadka, biegłego, tłumacza lub innej osoby oraz odmowy zwolnienia od grzywny;
- przymusowego sprowadzenia lub aresztowania świadka oraz odmowy zwolnienia od przymusowego sprowadzenia;
- wynagrodzenia i zwrotu kosztów poniesionych przez biegłego, tłumacza i kuratora;
należności świadka
40 zł

·   - apelacja,
- zażalenie,
- skarga kasacyjna,
- skarga o wznowienie postępowania
- i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
40 zł
w sprawie, w której
postępowanie
nieprocesowe
zostało wszczęte z
urzędu
(przy opłacie stałej)

·   Sprzeciw od wyroku zaocznego
Połowa opłaty

 W innych sprawach o prawa majątkowe: 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia , jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100 000 zł

 
OPŁATY KANCELARYJNE:

·   Za każdą rozpoczętą stronę
- poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu,
- Odpisu orzeczenia wraz ze stwierdzeniem prawomocności
- Odpisu orzeczenia wraz ze stwierdzeniem wykonalności
- Zaświadczenia
6 zł

·   dokument jest sporządzony w języku obcym albo zawiera tabele
pobiera się opłatę
w wysokości
podwójnej