główna zawartość
artykuł nr 1

Postępowanie uproszczone
Przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy

 • Do 2 000 zł
  30 zł
 • Ponad 2 000 zł do 5 000 zł
  100 zł
 • Ponad 5 000 zł do 7 500 zł
  250 zł
 • Ponad 7 500 zł
  300 zł

Postępowanie nakazowe i upominawcze

 • Pozew w postępowaniu nakazowym
  1/4 części opłaty
  Nie mniej niż 30zł
 • Zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym
  3/4 części opłaty
  Nie mniej niż 30zł
 • Pozew w postępowaniu upominawczym
  5% wartości
  przedmiotu
  sporu lecz nie mniej niż 30zł
 • Rozwiązanie spółki
  2 000 zł
 • Wyłączenie wspólnika ze spółki
  2 000 zł
 • Uchylenie uchwały wspólników lub uchwały walnego zgromadzenia spółki
  2 000 zł
 • Stwierdzenie nieważności uchwały wspólników lub uchwały walnego zgromadzenia spółki
  2 000 zł
 • Ustalenie istnienia lub nieistnienia uchwały organu spółki
  2 000 zł
 • Pozew w sprawie z zakresu ochrony środowiska
  100 zł
 • Pozew w sprawie z umowy o przekazanie mienia w ramach prywatyzacji
  1 500 zł
 • W sprawie o unieważnienie przetargu
  1 500 zł


 • Odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  1 000 zł
 • - Apelacja
  - Skarga kasacyjna
  -Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
  W sprawach z odwołania od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  1 000 zł
 • Zażalenie na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  500 zł
 • Odwołanie od decyzji
  - Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
  - Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty,
  - Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego,
  a także od apelacji, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w takiej sprawie.
  100 zł
 • zażalenie na postanowienie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty oraz Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.
  50 zł
 • odwołanie od decyzji Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a także od apelacji, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w takiej sprawie.
  3.000 zł
 • Zażalenie na postanowienie w przedmiocie:
  - oddalenia wniosku o wyłączenie sędziego, ławnika;
  - skazania na grzywnę strony, świadka, biegłego, tłumacza lub innej osoby oraz odmowy zwolnienia od grzywny;
  - przymusowego sprowadzenia lub aresztowania świadka oraz odmowy zwolnienia od przymusowego sprowadzenia;
  - wynagrodzenia i zwrotu kosztów poniesionych przez biegłego, tłumacza i kuratora;
  - należności świadka
  40 zł
 • - apelacja,
  - zażalenie,
  - skarga kasacyjna,
  - skarga o wznowienie postępowania
  - i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
  opłata minimalna
  30 zł
  jeżeli przepis
  szczególny nie
  stanowi inaczej
 • Sprzeciw od wyroku zaocznego
  Połowa opłaty


 • Za każdą rozpoczętą stronę
  - poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu,
  - Odpisu orzeczenia wraz ze stwierdzeniem prawomocności
  - Odpisu orzeczenia wraz ze stwierdzeniem wykonalności
  - Zaświadczenia
  6 zł
 • dokument jest sporządzony w języku obcym albo zawiera tabele
  pobiera się opłatę
  w wysokości
  podwójnej


 • w innych sprawach o prawa majątkowe: 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia , jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100 000 zł

Opłata podstawowa

 • W sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej
  30 zł