główna zawartość
artykuł nr 1


 • naruszenie posiadania
  200 zł
 • opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu
  200 zł
 • ustalenie wstąpienia w stosunek najmu
  200 zł
 • uchylenie uchwały organu spółdzielni
  200 zł
 • Stwierdzenie nieważności uchwały organu spółdzielni
  200 zł
 • Ustalenie istnienia lub nieistnienia uchwały organu spółdzielni
  200 zł
 • uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej
  200 zł
 • przyjęcie w poczet członków spółdzielni
  200 zł

Postępowanie uproszczone
Przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy:
 

 • Do 2 000 zł
  30 zł
 • Ponad 2 000 zł do 5 000 zł
  100 zł
 • Ponad 5 000 zł do 7 500 zł
  250 zł
 • Ponad 7 500 zł
  300 zł


Postępowanie nakazowe i upominawcze
 

 • Pozew w postępowaniu nakazowym
  1/4 część opłaty
  Nie mniej niż 30zł
 • Zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym
  3/4 cześć opłaty
  Nie mniej niż 30zł
 • Pozew w postępowaniu upominawczym
  5% wartości
  przedmiotu
  sporu lecz
  nie mniej niż 30zł


Sprawy z zakresu prawa rzeczowego

 • Wniosek o ustanowienie drogi koniecznej
  200 zł
 • Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
  200 zł
 • Wniosek o stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie
  200 zł
 • Wniosek o ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej
  100 zł
 • Wniosek o ustanowienie zarządcy rzeczy wspólnej lub przedmiotu użytkowania
  100 zł
 • Rozstrzygnięcie co do dokonania czynności dotyczącej rzeczy wspólnej
  100 zł
 • Wniosek o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie
  2.000 zł
 • Wniosek w sprawie o zniesienie współwłasności
  1.000 zł
 • Wniosek wraz ze zgodnym projektem zniesienia współwłasności
  300 zł
 • Wniosek o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej
  1000 zł
 • Zgodny projekt podziału majątku
  300 zł


Sprawy z zakresu prawa spadkowego

 • Wniosek o:
  - stwierdzenie nabycia spadku;
  - zabezpieczenie spadku;
  - sporządzenie spisu inwentarza;
  - odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.
  50 zł
  Jeżeli powyższe wnioski, są umieszczone w jednym piśmie lub we wniosku o dział spadku, opłatę pobiera się od każdego z nich odrębnie.
 • w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku
  - apelacja,
  - skarga kasacyjna
  - i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
  100 zł
 • - wniosek o zabezpieczenie spadku po cudzoziemcu;
  - wniosek o wydanie właściwemu konsulowi spadku po cudzoziemcu
  100 zł
 • Wniosek o dział spadku
  500 zł
 • Zgodny projekt działu spadku
  300 zł
 • Wniosek o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności,
  1.000 zł
 • Wniosek o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności
  600 zł.
 • Wniosek o przesłuchanie świadka testamentu ustnego
  Nie pobiera się opłat
 • O otwarcie i ogłoszenie testamentu;
  Nie pobiera się opłat
 • o zwolnienie z obowiązków wykonawcy testamentu
  Nie pobiera się opłat

 

Zażalenia i apelacje

 • Zażalenie na postanowienie w przedmiocie:
  - oddalenia wniosku o wyłączenie sędziego, ławnika;
  - skazania na grzywnę strony, świadka, biegłego, tłumacza lub innej osoby oraz odmowy zwolnienia od grzywny;
  - przymusowego sprowadzenia lub aresztowania świadka oraz odmowy zwolnienia od przymusowego sprowadzenia;
  - wynagrodzenia i zwrotu kosztów poniesionych przez biegłego, tłumacza i kuratora;
  - należności świadka
  Opłata stała 40 zł
   
 • Zażalenie na odmowę dokonania czynności notarialnej
 • Skarga na czynności komornika
  Opłata stała 100 zł
   
 • - apelacja,
  - zażalenie,
  - skarga kasacyjna,
  - skarga o wznowienie postępowania
  - i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
  w sprawie, w której postępowanie nieprocesowe zostało wszczęte z urzędu;
  Opłata stała 40 zł
 • - apelacja,
  - zażalenie,
  - skarga kasacyjna,
  - skarga o wznowienie postępowania
  - i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
  Opłata minimalna
  30 zł

  jeżeli przepis szczególny nie
  stanowi inaczej

 • Sprzeciw od wyroku zaocznego
  Połowa opłaty
W innych sprawach o prawa majątkowe 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100.000 zł.

W sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej
30 zł.
 
Końcówkę opłaty zaokrągla się w górę do pełnego złotego.

Inne sprawy rozpoznawane w postępowaniu nieprocesowym:

 • wniosek o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego,
 • wniosek o wydanie z depozytu przedmiotu świadczenia.
  Opłata stała 100 zł
   

 

Opłaty kancelaryjne:

- poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu,
- Odpisu orzeczenia wraz ze stwierdzeniem prawomocności
- Odpisu orzeczenia wraz ze stwierdzeniem wykonalności
- Zaświadczenia
6 zł za każdą rozpoczętą stronnicę wydanego dokumantu 

- Opłata od wniosku o wydanie kopii (kserokopii) dokumantów z akt sprawy
1 zł za każdą rozpoczętą stronnicę wydanego dokumentu 

Jeśli dokument jest sporządzony w języku obcym albo zawiera tabele
pobiera się opłatę w wysokości podwójnej