główna zawartość
artykuł nr 1

Pomoc pokrzywdzonym przemocą w rodzinie

 

 

Ośrodki Pomocy Społecznej - obsługujące zespoły interdyscyplinarne - treść dokumentu

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - Dolny Śląsk 2014r. - treść dokumentu

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie dolnośląskim (stan na dzień 26.06.2017r.) - treść dokumentu

Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia w województwie dolnośląskim (stan na dzień 26.06.2017r.) - treść dokumentu

Baza teleadresowa podmiotów i organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie - treść dokumentu

Baza teleadresowa podmiotów realizujących w województwie dolnośląskim programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie w 2017r. - treść dokumentu

W związku z realizacją Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, w tym w szczególności działania 4.2.4 (Podejmowanie działań zmierzających do nawiązania i wzmocnienia współpracy pomiędzy służbami realizującymi zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w każdym województwie, poprzez utworzenie i aktualizację bazy danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie poszczególnych służb na poziomie województwa oraz umieszczenie jej na stronach internetowych instytucji wojewódzkich i okręgowych), w załączeniu przedstawiamy Państwu Bazę danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa (aktualizacja na dzień 17.06.2016r.) - treść dokumentu

Baza teleadresowa Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w województwie dolnośląskim - treść dokumentu